<div id="noframefix"> <h1>Teater Semanggi Surabaya</h1> <p><b>Teater Semanggi Stikom Surabaya</b></p> <p>Please <a href="http://semanggi.byethost13.com/news.php">Click here</a> to visit <a href="http://semanggi.byethost13.com/news.php"><b>Teater Semanggi Surabaya</b></a> site</p> </div>